Adatkezelési Tájékoztató

Bevezető rendelkezések

1.) A Rástel Kft. (továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.butorvasalat.center internetes portál kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

2.) A személyes adatok védelme érdekében a személyes adatok kezelésének szabályait – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről) előírásainak figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg.

Az adatkezelés általános szabályai

1.) Az adatkezelő

Az Adatkezelő a www.butorvasalat.center internetes honlap kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója.

2.) Az adatkezelés célja

Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy
a.) a honlap olvasói, illetve a szerződéses partnerek tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a megfelelő, színvonalú kiszolgálást
b.) a www.butorvasalat.center szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során www.butorvasalat.center az alábbi személyes adatokat kéri megadni: név, e-mail cím, telefonszám, postázási, szállítási cím.
c.) az érintettek vonatkozásában az erre vonatkozó jogszabályok alapján és keretei közt piackutatást végezzen.
d.) Az érintettek Adatkezelőnél már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával.

3.) A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az olvasónak, illetve felhasználónak az általa megadott adatait: a nevét, a lakcímét, e-mail címét, telefonszámát kezeli.

4.) Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

5.) Tájékoztatás, hozzájárulás

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az esetleges adatfeldolgozó személyének közlésére. Az adatszolgáltatás főszabály szerint önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez. Kötelező adatkezelés alkalmával az érintett tájékoztatást kap arról, hogy mely jogszabály rendeli el az adatkezelést.

6.) Az érintett jogai

a.) Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (3527 Miskolc, Besenyői út 8., a info@rastel.hu elektronikus levélcímen és a +36 46/413-318 telefonszámon egyaránt kérhető. Az érintett tájékoztatáskérése esetén az Adatkezelő 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.
b.) Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) valamint jogosult kérni személyes adatai törlését (visszavonni hozzájárulását). A helyesbítés illetve a törlés az adatkezelő postai címén (3527 Miskolc, Besenyői út 8., a info@rastel.hu elektronikus levélcímen és a +36 46/413-318 telefonszámon egyaránt kérhető. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet. Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.
c.) Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén. A felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették személyes adatok védelméhez való jogát polgári bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

7.) Felelősség

Az Adatkezelő a felhasználó által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, az Adatkezelőnek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében. Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az Adatkezelő együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.

8.) Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezelő tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez.

9.) Adatbiztonság

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat harmadik személynek nem adja át. Az adatkezelési rendszer irányítója az adatvédelmi felelős, aki:
a.) ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek a megtartását,
b.) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, gondoskodik az érintettek tájékoztatási, helyesbítési és törlési kérelmének teljesítéséről,
c.) jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén gondoskodik annak megszüntetéséről,
d.) szükség esetén értesíti az esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozót,
e.) gondoskodik a jelen Szabályzat folyamatos hozzáférhetővé tételéről, aktualizálásáról,
f.) rendszeresen tájékoztatja Adatkezelő ügyvezetését az adatkezelés helyzetéről, jóváhagyásukat beszerzi a jelen Szabályzat esetleges módosításához,
g.) ismerteti Adatkezelő alkalmazottaival az adatvédelmi előírásokat, Az adatvédelmi felelőst az ügyvezető jelöli ki. Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése az Adatkezelő valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait. Az Adatkezelő folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

Értelmező rendelkezések

A Szabályzatban használt kifejezések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései szerint értendők.

Hatály

1.) Jelen Szabályzat hatálya Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, a tevékenysége során megszerzett, kezelt adatokra terjed ki.
2.) Jelen Szabályzat 2016. május 10. napján lép hatályba.

Egyéb rendelkezések

A Szabályzat mindenkori aktuális változata hozzáférhető a www.butorvasalat.center honlapon

Miskolc, 2016.Május 10